VAD ÄR ISLAM?

Islam är ett levnadssätt som omfattar varje aspekt i ens liv.

Koranen är manualen för människan och Profeten Mohammed (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) är levande exemplet, vår lärare, som sändes och vars liv dokumenterades

.

Välkänt är att islam har fem pelare.

  1. Trosbekänelsen – Att man vittnar i ens hjärta och muntligt att Allah är Den Ende Gud värd att dyrkas och att Profeten Muhammed är den sista sändebudet. Detta är ens livlina till islam. För att kunna dyrka sin Herre ska man lära sig Hans Namn och Attribut. Man ska även lära sig om Profeten Muhammeds (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) liv.
  2. Bönen –  Detta är ens kontakt med ens Herre och hjälper en minnas sin Gud och syfte i livet. Uträttas fem gånger om dagen, uppdelat på olika tider på dynget.
  3. Fastan – När muslimer avhåller sig från mat och samlag från gryning till skymning under islamiska månaden Ramadan. Detta är månaden som Koranen sändes ner och man ska återkoppla till den mer under denna månad. En månad där muslimer lär sig disciplinera sina begär genom att avstå från tillåtna handlingar.
  4. Allmosan – Ens sittande rikedom ska till viss andel ges i välgörenhet till dem behövande i samhället. Detta då islam är en religion som ska nyttja samhället i dess helhet och inte endast individen. Det är ett sätt att rena sig och sin rikedom.
  5. Pilgrimsfärden – En resa till Mekka med dess ritualer som ska göras en gång i ens liv för dem som uppfyller kraven. En förenande handling för alla muslimer där dem samlas från alla världens hörn oberoende status.

Inom islam finns det olika nivåer av ens praktiserande av tron.

Muslim – en som erkänner att islam är sanningen i dess helhet och följer dess obligationer, fem pelarna.

Momin – en troende, någon som strävar efter att göra fler goda gärningar.

Muhsin –  en troende som strävar efter att göra goda gärningar på bästa sätt. Fler men kvalitativa gärningar.